10 najpiękniejszych cytatów Jana Twardowskiego

6

Najpopularniejszy cytat Jana Twardowskiego? Chyba ten – “spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”. Są jednak też inne, niektóre równie popularne, często jednak nieprzypisywane księdzu, nieistniejące w powszechnej świadomości jako jego słowa. Oto 10 najpiękniejszych i według mnie wyjątkowo trafnych cytatów Jana Twardowskiego. Które cytaty Jana Twardowskiego znasz? Które lubisz?

Cytaty Twardowskiego. Są tacy, co kochali i zawiedli się

“Są ta­cy, którzy uciekają od cier­pienia miłości. Kocha­li, za­wied­li się i nie chcą już ni­kogo kochać, ni­komu służyć, ni­komu po­magać. Ta­ka sa­mot­ność jest straszna, bo człowiek uciekając od miłości, ucieka od sa­mego życia. Za­myka się w sobie”

cytaty Jana Twardowskiego

Cytaty Jana Twardowskiego. Czas się znajdzie

“Jeżeli kochasz, czas zaw­sze od­naj­dziesz, nie mając na­wet ani jed­nej chwili”

Cytaty Jana Twardowskiego. W życiu musi być też niedobrze…

“W życiu mu­si być dob­rze i niedobrze.

Bo jak jest tyl­ko dob­rze, to jest niedobrze.”

Cytaty Jana Twardowskiego. O ludziach doskonałych

“By­liby dos­ko­nali, lecz wad im zabrakło”

Kochać to znaczy…

“Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą”

Wszystko skończone?

“Kiedy wy­daje się, że wszys­tko się skończyło,
wte­dy do­piero wszys­tko się zaczyna”

Nigdy nie wiadomo

“Nig­dy nie wiado­mo mówiąc o miłości
czy pier­wsza jest os­tatnią czy os­tatnia pierwszą.”

Ile warty jest czas?

“Cza­su się nie mie­rzy, czas się waży”

Gdyby każdy miał to samo

“Gdy­by każdy miał to sa­mo, nikt ni­komu nie byłby potrzebny”

Ty stary koniu

“Jak da­leko od­szedłeś
od pros­te­go kub­ka z jed­nym uchem
od sta­rego stołu ze zwykłą ceratą
od wzrusze­nia nie na niby
od sensu
od podzi­wu nad światem
od te­go, co na­gie a nie rozebrane
od te­go, co wiel­kie nie tyl­ko z da­leka ale i z bliska
od ta­jem­ni­cy nie wykłada­nej na talerz
od mat­ki, która pat­rzyła w oczy, żebyś nie kłamał
od pacierza
od Pol­ski z raną

ty sta­ry koniu”

6 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj